Môi trường thân thiện, lương thưởng cạnh tranh, cơ hội thăng tiến, đánh giá minh bạch hoàn toàn dựa trên: Thái độ, Tố chất, Kỹ năng và Hiệu quả công việc